Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest – Fundacja Salus z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja 52, zwany dalej Salus.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  1. przetwarzania procesu dokonywania darowizn na stronie www.wlasnoscpana.pl/sklep;
  2. rejestracji uczestników w kursach/rekolekcjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.wlasnoscpana.pl lub alpha.radzionkow.pl;
  3. umożliwienia kontaktu z uczestnikami kursów/rekolekcji do wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji kursu/rekolekcji;
  4. umożliwienia kontaktu z uczestnikami kursów/rekolekcji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne)
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia kursu/rekolekcji [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
  2. w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Salus w zakresie niezbędnym do organizacji kursu/rekolekcji;
 5. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Salus, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza zapisu na kurs/rekolekcje (pkt 1a i 1b) będą przechowywane do końca miesiąca, w którym kurs/rekolekcje się odbył, jednak nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia kursu/rekolekcji, tj. punktom noclegowym.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi kontaktując się z Salus poprzez adres e-mail kontakt@wspolnotadoroslych.pl. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia kursu/rekolekcji. Niepodanie danych w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w kursie/rekolekcjach.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza postanowienia RODO;
 9. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.